Vårt åtagande för miljön

Vi tror att det enda sättet att göra en förändring i världen är genom att sätta mål och arbeta mot dem. Genom att erbjuda konsulttjänster, programvara och IT-lösningar som effektiviserar våra kunders verksamhet, processer och flöden inom en rad områden, leder Linserv ett ''Go Paperless''-initiativ för att minska pappersanvändningen. När mer kommunikation sker digitalt, resulterar det i en minskad miljöpåverkan för våra kunder och vår planet.

Green Odoo

Miljöansvar 

Linserv bedriver aktivt miljöarbete i samarbete med våra kunder, partners, leverantörer och anställda och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Linserv ska som minimikrav följa gällande lagkrav avseende miljöaspekter och, i de få delar av verksamheten där det är relevant, förhindra förekomsten av föroreningar.


Linservs VD är ansvarig för teamets regelefterlevnad och ytterst ansvarig för miljöarbetet.


Miljöpolicyn kommuniceras till samtliga anställda inom företaget som en del av företagsintroduktionen, samt till partners och leverantörer.


Det är varje medarbetares ansvar att följa de regler och rutiner som företaget har upprättat för sitt miljöarbete. Miljöhantering på kontoret sköts av varje anställd. Vid inköp av varor och tjänster för företaget beaktas miljöhänsyn för att minska miljöpåverkan. 

Miljöaspekter ​

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som de viktigaste ur miljösynpunkt: 

Återvinning 

Linservs verksamhet är till största delen av kontorskaraktär. Företaget strävar efter att minska mängden avfall som genereras så mycket som möjligt, och det som genereras återvinns på ett miljövänligt sätt.


Inköp - Vid alla inköp och upphandlingar av system och tjänster ska miljön beaktas som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska ha någon av de kända miljömärkningarna.


Energi - I vår vardagliga verksamhet används energi för värme, varmvatten och el. Vi ansvarar också för driften av flera servermoln och servrar på uppdrag av våra kunder. Linserv arbetar både för att minska energiförbrukningen och för att säkerställa att den energi som används är miljömärkt.


Leverantörer - Linservs leverantörer påverkar miljön genom att exempelvis hantera utskrifter eller kasserad utrustning. Linserv ska, utöver att beakta miljön vid val av leverantörer, arbeta tillsammans med våra leverantörer för att minska deras miljöpåverkan. 


Kemikalier - I den begränsade omfattning kemikalier används måste de godkännas av den interna chefen och vara det alternativ som har minst miljöpåverkan. 


Resor - Vid tjänsteresor ska alltid övervägas om det finns ett alternativt transportsätt som är mer miljövänligt, som tåg istället för flyg; användning av alternativ till resor som videokonferenser och val av fordon med lägre miljöpåverkan.

Kunder ​

Med skräddarsydda konsulttjänster, system och lösningar inom informationshantering möta kundens behov och förväntningar med rätt kvalitet och rätt kompetens vid rätt tidpunkt, och bibehålla god lönsamhet för att vara en långsiktig partner för både kunder, partners och leverantörer.

Miljömål och egenkontroll 

Att bedriva aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett kontinuerligt arbete som präglas av ständiga förbättringar. Miljöpolicyn ses över och uppdateras årligen och de identifierade miljöaspekterna översätts till miljömål med åtgärdsplaner kopplade till sig.


Varje år genomförs kontroller för att se om miljömålen har uppnåtts. Om så inte är fallet måste en åtgärdsplan upprättas. VD:n är ansvarig för denna egenkontroll.

Skapa bästa möjliga nytta för våra kunder, genom ett nätverk av erfarna partners med ett marknadsledande utbud av programvara, lösningar och tjänster. Sprida kunskap om informationshantering genom kontinuerligt samarbete med våra kunder. 

Verksamhetsledningssystem  ​

Ständigt utveckla vårt verksamhetsledningssystem enligt kunders, berörda myndigheters och företagets önskemål och krav. Följa utvecklade, dokumenterade processer med effektiva IT-system för att säkerställa kvaliteten. Att ständigt arbeta med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande utvecklas genom rapportering, avvikelser och uppföljning av enkäter i åtaganden för kunder, anställda och partners. 


Erbjudandet 

Ständigt erbjuda ett ledande utbud av konsulttjänster, programvara och lösningar som efterfrågas av marknaden. Kvaliteten säkerställs genom kvalificering av partners och lösningar, efter analys av företagens rekommendationer samt resultat i referenstagningar. 


Tjänster och lösningar 

Skapa bästa möjliga nytta för våra kunder, genom ett nätverk av erfarna partners med ett marknadsledande utbud av programvara, lösningar och tjänster. Sprida kunskap om informationshantering genom kontinuerligt samarbete med våra kunder.